Nabór na warsztaty tańca ludowego!

Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku ogłasza nabór na warsztaty tańca ludowego pn. „Folklor w Krzepielowie”.

Warsztaty będą prowadzone w Domu Kultury w Krzepielowie od stycznia 2014 roku do czerwca 2014 r. Nabór do dwóch grup tanecznych: dziecięca 8-13 lat oraz młodzieżowa 14 – 19 lat.

Liczba miejsc jest ograniczona o przyjęciu decyduje pierwszeństwo zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy do 31.12.2013 r. osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną:

w siedzibie Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19, 67-410 Sława, tel/fax 68 356 64 52 lub e-mail: sckiw@slawa.pl

lub w Domu Kultury w Krzepielowie, Krzepielów 139

Formularz zgłoszenia (aby pobrać proszę kliknąć tutaj)

Projekt FOLKLOR W KRZEPIELOWIE

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych

 

Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka …………………………………………………………………….

(imię i nazwisko dziecka)

w projekcie „Folklor w Krzepielowie” prowadzonego w terminie od stycznia 2014 roku do czerwca 2014 roku w Domu Kultury w Krzepielowie (Krzepielów 139, 67-410 Sława)

 

Numer telefonu kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego:………………………………………………

Dane dziecka:

PESEL: ………………………………………….

miejsce urodzenia: …………………………………….

adres zamieszkania:…………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

……………………………………….. ………………………………………………………..

(miejsce, data) (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

 
Przeczytaj poprzedni wpis:
Finał konkursu „Ojczyzno Ma” Muzeum Ziemi Lubuskiej 8 listopada 2013

…Błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniu Twemu … Ks. Piotr Skarga

Zamknij