Przetarg ustny nieograniczony

 na sprzedaż nieruchomości, działki w Szlichtyngowej, ul.Dworcowa 2 (14.10.2013r.)

Szlichtyngowa, dnia 12.09.2013 r

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony,

na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Gminy Szlichtyngowa.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie notarialnego pełnomocnictwa.

Osoby prawne – przedstawiając aktualny wypis z rejestru sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r.o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2004r.Nr167,poz.1758 z późn. zm.).

1. Nieruchomość zabudowana, działka oznaczona w ewidencji gruntów Nr 412/2 o powierzchni 1 425 m2 na której usytuowany jest budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 80,22 m2 oraz dwa budynki gospodarcze, położona w Szlichtyngowej przy ul. Dworcowej 2, dla której urządzono jest księga wieczysta Nr KW 17213/0. Cena wywoławcza: 82 200,00 zł. Wadium: 8 220,00 zł. Postąpienie: 900,00 zł

2. Opis nieruchomości: Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu zagosp.przestrz. przedmiotow nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową, wielorodzinną, jednorodzinną i usług oznaczonym symbolem M,U.Wynegocjowana w przetargu cena nieruchomości płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

3. Obciążenie nieruchomości: nieruchomości nie posiadają zobowiązań i są wolne od obciążeń.

4. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 14.10.2013 r.
od godz.9,00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa przy ulicy Rynek 1, pok. 13. Przetargi zostaną przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. W sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108).

5.Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Wadium wniesione w pieniądzu może być wpłacone w kasie Urzędu lub dokonane przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej w BS Wschowa o/Szlichtyngowa. Nr 3286690001 0060 6260 2000 0015 z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony dotyczący nieruchomości, z podaniem Nr działki”.

Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w takim terminie, aby kwota wadium znalazła się na koncie Urzędu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej najpóźniej w dniu 2013.10.10. Dowód wniesienia wadium uczestnik przetargu winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

6.Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decyduje uczestnik przetargu.

7.Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

8.Wadium pozostałym uczestnikom przetargu, zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego do wpłaty w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej BS Wschowa, o/Szlichtyngowa Nr 32 8669 0001 0060 6260 2000 0015:,ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

9.Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 9 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

10.Wszelkie koszty z wiązane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej ponosi nabywca. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy, sprzedający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

11.Burmistrz Miasta i Gminy w Szlichtyngowej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny

12.Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Mienia Urzędu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej, Rynek 1, pok. Nr 11, tel. (65) 549 23 57.

 
Przeczytaj poprzedni wpis:
Niezwykłe odkrycie płyt nagrobnych

Niezwykłe odkrycie płyt nagrobnych ze Staromiejskiego Cmentarza Ewangelickiego we Wschowie W sobotę, 7 września, podczas prac prowadzonych przy ul. ks....

Zamknij