Odwołanie dyrektora Muzeum Ziemi Wschowskiej

Nowe regulacje prawne zawarte w znowelizowanej ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wprowadzają obowiązek wyboru dyrektora muzeum w drodze konkursu.

W sytuacji, gdy urzędujący dyrektor został zatrudniony bez konkursu, decyzję o przeprowadzeniu konkursu należy podjąć do końca br. W związku z wielkimi wyzwaniami jakie stoją przed Muzeum Ziemi Wschowskiej i zbliżającym się terminem zakończenia realizacji projektu „Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie” oraz koniecznością uruchomienia działalności w nowej siedzibie jaką jest budynek dawnego Kolegium Jezuickiego burmistrz Wschowy Krzysztof Grabka podjął decyzję o odwołaniu w dniu 22 maja 2013r. ze stanowiska dyrektora Muzeum Ziemi Wschowskiej Pana Leszka Marciniaka. W dniu 28 maja ogłoszony został konkurs na stanowisk dyrektora (na podstawie nowych przepisów prawa). Termin składania ofert upływa 1 lipca br. W okresie do rozstrzygnięcia konkursu obowiązki dyrektora burmistrz powierzył Panie Marcie Małkus historykowi sztuki, pracownicy Muzeum Ziemi Wschowskiej. Decyzja ta została podjęta po konsultacjach z pracownikami muzeum.

 Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

1.Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie muzealnictwa, historii, archeologii,etnografii, historii sztuki.

2.Minimum 5 -letni staż pracy, w tym minimum 2 -letni w strukturach muzeum.

3.Zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do pełnienia stanowiska dyrektora muzeum.

4.Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych.

5.Nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane zoskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6.Niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych zdysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz.114 z późn.zm.)

7.Umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników.

8.Znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury oraz obowiązujących zasad ekonomiczno – księgowych.

Wymagane dokumenty:

1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie wraz z listem motywacyjnym. 2. Życiorys (CV). 3. Kserokopia dyplomów, świadectw dokumentujących posiadane kwalifikacje.4. Kopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym. 5. Przedstawienie programu funkcjonowania instytucji oraz proponowanej struktury organizacyjnej Muzeum Ziemi Wschowskiej. 6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 7. Oświadczenie kandydata o możliwości podjęcia pracy z dniem 10 lipca 2013r.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy – Wschowa, Rynek 1, Ratusz- I piętro ,p. nr 12, lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem – Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie, w terminie do dnia 01 lipca 2013r. – do godz. 15.00.

 
Przeczytaj poprzedni wpis:
Czy ktoś zna tego człowieka?

Komenda Miejska Policji w Lesznie prezentuje zdjęcia mężczyzny, który wczoraj przed południem wszedł do placówki bankowej w Lesznie przy ul. Zamenhofa 107

Zamknij