II przetarg ustny nieograniczony

II przetarg ustny nieograniczony na nieruchomości rolne w Szlichtyngowej

Szlichtyngowa, dnia 09.09.2013 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

Na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Szlichtyngowa.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie notarialnego pełnomocnictwa.

Osoby prawne – przedstawiając aktualny wypis z rejestru sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2004r.Nr167,poz.1758 z późn. zm.).

1.Nieruchomość rolna- las położona w Szlichtyngowej oznaczona Nr geod. 395 o powierzchni 1,7672 ha dla której urządzona jest księga wieczysta Nr KW 15880/2. Cena wywoławcza: 60 000,00 zł Wadium: 6 000,00 zł. Postąpienie: 600 ,00 zł

2.Nieruchomość rolna – las, położona w Szlichtyngowej oznaczona Nr geod. 396 o powierzchni 2,0125 ha dla której urządzona jest księga wieczysta Nr KW 15880/2. Cena wywoławcza: 66 000,00 zł. Wadium 6 600,00 zł. Postąpienie: 660,00 zł.

3.Opis nieruchomości: Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu zagosp. przestrz. przedmiotowe nieruchomości nie są położone w granicach opracowania miejscowego planu zgospodarowania przestrzennego. Na podstawie Studium przeznaczone są pod tereny leśne .

Wynegocjowana w przetargu cena nieruchomości płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

4. Obciążenie nieruchomości: nieruchomości nie posiadają zobowiązań i są wolne od obciążeń.

5. Przetargi ustne nieograniczone odbędą się dnia 09.10.2013 r.
od godz.9,00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa przy ulicy Rynek 1, pok. 13. Przetargi zostaną przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. W sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108).

6. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Wadium wniesione w pieniądzu może być wpłacone w kasie Urzędu lub dokonane przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej w BS Wschowa o/Szlichtyngowa Nr 32866900010060626020000015 z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony dotyczący nieruchomości, z podaniem Nr działki”.

Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w takim terminie, aby kwota wadium znalazła się na koncie Urzędu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej najpóźniej w dniu 2013.10.04. Dowód wniesienia wadium uczestnik przetargu winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

7.Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decyduje uczestnik przetargu.

8.Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

9.Wadium pozostałym uczestnikom przetargu, zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego do wpłaty w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miasta i Gminy
w Szlichtyngowej BS Wschowa, o/Szlichtyngowa Nr 32 8669 0001 0060 6260 2000 0015:,ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu,
a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

10.Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 9 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

11.Wszelkie koszty z wiązane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej ponosi nabywca. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy, sprzedający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

12.Burmistrz Miasta i Gminy w Szlichtyngowej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny

13.Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Mienia Urzędu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej, Rynek 1, pok. Nr 11, tel. (65) 549 23 57.

 

 

 
Przeczytaj poprzedni wpis:
Koncert Galowy X Królewskiego Festiwalu Muzyki

W niedzielę 8 września 2013r. w kościele farnym we Wschowie odbył się Koncert Galowy Jubileuszowego X Królewskiego Festiwalu Muzyki.

Zamknij